ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Общи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между

"БЕСТ ШОПИНГ" , еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в град Пещера, ЕИК202483628 със седалище и адрес на управление град Пещера, ул. Георги Хаджидимитров 24, наричано по-долу за краткост "ДОСТАВЧИК" от една страна,
и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост "ПОТРЕБИТЕЛ", във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин EROSHOP.BG

1. Определения

Сайт- Домейн Eroshop.bg и неговите поддомейни.

Съдържанието има следното определение:

  • Цялата информация на Сайта, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване.
  • Съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на Потребител от Eroshop.bg по електронен път и/ или всяко друго налично средство за комуникация
  • Информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от Eroshop.bg в определен период от време.


Услуга- услугата е електронна търговия, водена изключително в публично достъпните части на Сайта, по отношение на предоставянето на възможност на Потребител да договаря продукти и/ или услуги, използвайки единствено електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

Потребител - физическо лице, което има или получава достъп до Съдържанието чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между Eroshop.bg и него, което изисква създаването и използването на Профил.

Профил - съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен Потребител достъп до ограничени области на Сайта, чрез който се извършва достъп до Услуга.

Клиент - лице, което има или получава достъп до Съдържанието и Услугата след създаване на Потребителски Профил.

Поръчка - електронен документ, който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач, с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието да закупи Продукти или Услуги от Сайта.

Договор - настоящите Общи условия за ползване

Договор от разстояние-в съответствие с определението, съдържащо се в Наредба 34 от 04 Юни 2014г. за правата на Потребителите по договори, сключени с търговци, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове, чл. 2 т.7, както е формулиран в Директива 2011/83/ ЕС относно правата на потребителите: всеки договор, сключен между търговец и потребител в рамките на организирана система за продажби или за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до и включително момента, в който е сключен договорът;

2. Обща информация

2.1 Документът определя реда и условията за ползване на Сайта/ Съдържанието/ Услугата от Потребителя или Клиента, ако той няма друг валиден договор за ползване, сключен между „БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД и него.

2.2 Употребата, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието/ Услугата, включва присъединяването на Потребител или Клиент към тези условия за ползване; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за Общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма до „БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД

2.3 Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния сайт Eroshop.bg

3. Съдържание

3.1 Съдържанието, което е определено в преамбюла, включвайки, но без да се ограничава до лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст или мултимедийно съдържание, представени на Сайта, е изключителна собственост на „БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД,  като  са му запазени всички права, придобити в това отношение, пряко или косвено (чрез лиценз за употреба и/ или публикуване)

3.2 На Потребителя или Клиента не му се позволява да копира,разпространява, публикува, прехвърля на трети лица, изменя и/или променя по друг начин, употребата, свързването към, излагането, включително всяко съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от Eroshop.bg, включване на всяко съдържание извън Сайта на Eroshop.bg, премахване на знаците, които отбелязват авторското право върху съдържанието, както и участието в трансфера, продажбата, разпространението на материали, осъществени чрез възпроизвеждане, променяне или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Eroshop.bg

3.3 Потребител или Клиент може да копира, трансферира и/ или да използва Съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на разпоредбите на този документ.

3.4 Забранено е всякакво използване на Съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени с документа или от споразумението за употреба, които го придружават, ако има такова.

4. Контакт за Клиенти и Потребители

4.1 Eroshop.bg публикува на Сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за Клиента и Потребителя.

4.2 Чрез използването на формуляра за контакт или услуга на Сайта, Потребител или Клиент позволява автоматично Eroshop.bg да се свърже с него чрез всички налични средства, включително и електронни средства.

4.3 Клиентът изрично заявява, че предоставените данни за контакт (електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка) му принадлежат и че ще бъдат използвани от Eroshop.bg за кореспонденция с Клиента.

5. Политика за онлайн продажби

5.1 Достъп до услугата

5.2 Достъпът до Услугата е позволен на всеки Потребител, който притежава или си създаде профил в сайта.

5.3 За да се позволи достъп на Потребител до услугите е необходимо да приеме разпоредбите на Документа.

5.4 Всеки Потребител може да има един единствен Профил.

5.5 Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

5.6 Eroshop.bg има право да анулира поръчка след предварително уведомяване на Клиента, без никакви задължения между страните и без някоя от страните да предяви иск обезщетение в следните ситуации:

  • Грешка/ анулиране на онлайн транзакции
  • Неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента за сделката при онлайн плащания
  • Предоставяне на непълни или неточни данни от страна на Клиента
  • Дейността на Клиента може да навреди на сайта Eroshop.bg или на дружеството
  • Последователни доставки, провалени по вина на Клиента
  • Други основателни причини (необосновано създаване и анулиране на повече от три поръчки в срок от 30 дни)


6. Продукти и Услуги

6.1 Продуктите и/ или Услугите, закупени посредством услугата, са предназначени изключително за личната употреба на Клиента.

6.2 Всички тарифи за продуктите или услугите, представени на Сайта, са изразени в лева (BGN) и включват ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и условията за безплатна доставка са валидни при покупки на стойност над 20.00 лева. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон, предприема действия по уговаряне с Представител на електронния магазин Eroshop.bg за изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валута.

6.3 Eroshop.bg има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

6.4 При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, Eroshop.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката, без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, Eroshop.bg се задължава да ги възстанови.

6.5 Клиентските отстъпки не са валидни за продукти в промоция или с намалени цени.

6.6  Плащането на продукти и/или услуги, закупени чрез услугата, може да се извърши както онлайн с дебитна/кредитна карта, така и при доставка по куриер в брой.

6.7 Фактурата за закупените продукти се издава само в BGN като са употребени предоставените от Клиента информации в съответния формуляр. Eroshop.bg не отговаря за достоверността на информациите, предоставени от Клиента за фактура или за невъзможността за приспадане на разходи заради грешно подадените информации от Клиента.

6.8 В случай на онлайн плащания с карта, Eroshop.bg не е/ не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, поднесени от Клиента, включително, но не само за таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от BGN. Отговорността за това действие носи само Клиента.

7. Доставка

7.1 Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Подизпълнител на онлайн магазин Eroshop.bg и Потребителя.

7.2 “БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение, в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, или забавяне, породено от независещи от “БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД обстоятелства.

8. Отказване от договора и връщане на продукт

8.1 Клиентът може да върне продуктите, закупени по Договор и е в правото си да получи цялата сума заплатена за продуктите, в следните ситуации:

8.2 Продуктите имат груби повреди, които ги правят несъответни

8.3 Доставените продукти са различни спрямо направената поръчка

8.4 Продуктите имат производствени дефекти

8.5 Клиентът има право на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на 1. Сключване на договора- при договор на услуги; 2. Приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента- при договор за продажба; 3. При доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната партида или част.

8.6 Клиента на “БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД няма право да върне закупени продукти и/или няма право да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

8.7 Ако искането за връщане за всяка от ситуациите за намерение за връщане, която надвишава 14-дневния срок.

8.8 Ако даден продукт се връща на основанията предвидени в чл. 8.2, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (с всички документи и елементи, които го придружават)

8.9 Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от Клиента или ясно персонализирани

9. Спорове

9.1 Чрез използване/ посещение/разглеждане/ и др. на Сайта и/или всяко Съдържание, изпратено от „БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД на Потребителя/ Клиента чрез достъп и/ или изпращане по различни начини, той се съгласява с разпоредбите от „Общи условия“.

9.2 Всеки спор по отношение на тези Общи условия, който може да възникне между Потребител/ Клиент и „БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

9.3 Имайки предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) №. 524/2013 за онлайн разрешаване на потребителските споровете и изменение на Регламент (ЕС) No. 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕС, „БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД предлага на Потребителя/ Клиента възможността да избере начина за разрешаване на всякакви възможни спорове извънсъдебно, използвайки европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове (платформа SOL), дигитален инструмент, създаден от Европейската Комисия, за улеснение на решаването на спорове извънсъдебно независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, бързо и справедливо ,спорове които се отнасят до договорните задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на онлайн услуги за потребителите, който пребивават в Европейския Съюз и търговец със седалище в Европейския Съюз.

9.4 Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с българското законодателство.

10. Контакт и друга информация

10.1 Въпроси или предложения във връзка със Сайта се приемат от „БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД на телефон: 0887 00 00 04, от понеделник до петък, работно време: 09:30-19:00

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg


Регистрирани сме в ShopMania в За пълнолетни